بزرگداشت روز جهانی بناها و محوّطه های تاریخی

معمارنت -،مؤسّسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
بمناسبت روز جهانی ایکوموس، برگزار می کند:
مراسم بزرگداشت روز جهانی بناها و محوّطه های تاریخی
زمان:
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 
ساعت ۵ تا ۸ بعداز ظهر 

مکان  این جلسه:
مقّر مؤسّسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، واقع در خانه قوام الدوله (وثوق الدوله)
نشانی:  تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه،
نبش پاساژ خلیج فارس، کوچه علیرضا
جاویدی، پلاک ۱۰۷، ایکوموس ایران