فراخوان برای ژوژمان‎های دانشجویی

فراخوان برای ژوژمان‎های دانشجویی

معمارنت- بخش دانشکدۀ معمارنت قرار است پروژۀ تازه‌ای را آغاز کند و آن منتشر کردن ژوژمان‌های دانشجویی است.
در این بخش قرار نیست به شما از 1 تا 20 نمره دهیم! قرار هم نیست سلیقه‌ای در مورد هم قضاوت کنیم. ژوژمان پنجره‌ای است به حیاط خلوت ایده‌ال‌ها و بلندپروازی‌هایمان، جایی برای دیدن و دیده‌شدن؛ جایی برای تبادل ایده‌های خلاقانه و بلندپروازانه‌مان و حتی شاید سکویی برای پرش به دنیای حرفه‌ای. خلاصه کلام، می‌خواهیم از هم‌دیگر یاد بگیریم.

 

دانشکده: 

پنجره‌ای به حیاط خلوت ایده‌آل‌ها

 

 

معمارنت- بخش دانشکدۀ معمارنت قرار است پروژۀ تازه‌ای را آغاز کند و آن منتشر کردن ژوژمان‌های دانشجویی است.
در این بخش قرار نیست به شما از 1 تا 20 نمره دهیم! قرار هم نیست سلیقه‌ای در مورد هم قضاوت کنیم. ژوژمان پنجره‌ای است به حیاط خلوت ایده‌ال‌ها و بلندپروازی‌هایمان، جایی برای دیدن و دیده‌شدن؛ جایی برای تبادل ایده‌های خلاقانه و بلندپروازانه‌مان و حتی شاید سکویی برای پرش به دنیای حرفه‌ای. خلاصه کلام، می‌خواهیم از هم‌دیگر یاد بگیریم.
 روی این دیوار سایبریک جای برای همه هست تا کار‌هایش را به نمایش بگذارد. پس کارهایتان را به صورت عکس با کیفیت مطلوب برای نمایش در سایت به همراه متنی که شامل مبانی نظری و فرایند رسیدن از ایده به طرح است، برای دانشکدۀ معمارنت بفرستید.
آدرس ایمیل دانشکده: daneshkade@memarnet.com
برای دیدن نخستین ژوژمان می‌توانید به بخش دانشکده پروژه بروید و از طرح کتابخانه القصبا کار یک دانشجوی معماری در شارجه دیدن کنید.