مؤلفه های سازندۀ کیفیت طراحی شهری

نویسنده: 
کورش گلکار

«کیفیت» یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی شهری بوده و طبیعتاً از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواجه اند، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرسش های جدی بدل شده است. بسیاری از مسؤولین، دانشگاهیان و طراحان شهری حرفه ای به شکل فزاینده ای نگرانی
خود را در مورد نبود طراحی شهری واجد کیفیت مطلوب در کشور ابراز نموده اند؛ با این وجود، به واسطه ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم «کیفیت»، اتفاق نظر قابل ملاحظه ای در دیدگاه های مطرح شده به چشم نمی خورد. چنین به نظر می رسد که برای ایجاد فهم مشترک از مقوله «کیفیت طراحی شهری» به روشنگری و بسط نظری این مفهوم نیاز است.
 

«کیفیت» یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی شهری بوده و طبیعتاً از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواجه اند، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرسش های جدی بدل گردیده است.

دانلود فایل: