در جستجوي کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران

نویسنده: 
دکترمهدي زنديه ، مهندس راضيه زنديه

اهميت ارز شهاي بصري به عنوان بخش مهمي از کيفيتهاي زيست محيطي سبب شده است تا مناظر استراتژيک شهري، در تشخيص هويت مکاني، عرصه رقابتهاي شهري و تعيين جايگاه بين المللي شهر يا کشور به ميزان زيادي موثر واقع شوند. به اين ترتيب شناخت مناظر استراتژيک شهرهاي ايراني لازم به نظر مي رسد.  مقاله حاضر به دنبال تعريف منظر شهري، مناظر راهبردي شهري، نشانه هاي راهبردي و کريدور ديد و بررسي ادبيات موضوع، به همراه نگاهي اجمالي به تجربه هاي خارجي مرتبط، در جستجوي مناظر راهبردي شهر تهران مي باشد.

دانلود فایل: