سیر تغییر مفهوم پارک های شهری از قرن پانزده به امروز در غرب

سیر تغییر مفهوم پارک های شهری از قرن ۱۵ به امروز در غرب
نویسنده: 
دکتر هما بهبهانی

بررسی و مطالعه در مورد چگونگی پیدایش پارک و تحول و تبدیل آن به فضاهای تفریحی و گردشی سالم برای عموم مردم مستلزم نگرشی به گذشته و بررسی مفهوم پارک در طی چهار دوره به ترتیب زیر است:
-    باغ های رنسانسی قرن ۱۵ تا ۱۷ در ایتالیا و فرانسه
-    مفهوم پارک در قرن ۱۸
-    مفهوم پارک در قرن ۱۹
-    مفهوم پارک در قرن ۲۰
 

بررسی و مطالعه در مورد چگونگی پیدایش پارک و تحول و تبدیل آن به فضاهای تفریحی و گردشی سالم برای عموم مردم مستلزم نگرشی به گذشته و بررسی مفهوم پارک در طی چهار دوره به ترتیب زیر است:
-    باغ های رنسانسی قرن ۱۵ تا ۱۷ در ایتالیا و فرانسه
-    مفهوم پارک در قرن ۱۸
-    مفهوم پارک در قرن ۱۹
-    مفهوم پارک در قرن ۲۰
 

دانلود فایل: