آیندۀ مسکن مهر: مسکن اجتماعی و بافت

آیندۀ مسکن مهر: مسکن اجتماعی و بافت

معمارنت- در دنبالۀ سلسله نشست‌های آيندۀ مسكن مهر نشست چهارم به موضوع «مسكن اجتماعي و بافت» اختصاص پیدا کرده است.
این نشست چهارم آذرماه 1392با حضور سعيد ايزدي، سيدمحسن حبيبي و محمدحسين شريف زادگان در تالار استاد جلیل شهناز خانۀ هنرمندان برگزار می‌شود.

 

 این سلسله نشست‌ها به همت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و جامعۀ مهندسان مشاور تتیب داده شده و با دبیری سعید سادات‌نیا از ساعت 17 پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.
 

 

 

معمارنت- در دنبالۀ سلسله نشست‌های آيندۀ مسكن مهر نشست چهارم به موضوع «مسكن اجتماعي و بافت» اختصاص پیدا کرده است.
این نشست چهارم آذرماه 1392با حضور سعيد ايزدي، سيدمحسن حبيبي و محمدحسين شريف زادگان در تالار استاد جلیل شهناز خانۀ هنرمندان برگزار می‌شود.

 

 این سلسله نشست‌ها به همت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و جامعۀ مهندسان مشاور تتیب داده شده و با دبیری سعید سادات‌نیا از ساعت 17 پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.
 

 

ساختمان: