باغ های شاهی صفوی

باغ های شاهی صفوی، نوشته دکتر مهوش عالمی
نویسنده: 
نویسنده: مهوش عالمی - مترجمان: مریم رضایی پور و حمیدرضا جیحانی

باغ های شاهی صفوی، صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقانیت سیاسی

پادشاهان صفوی باغ سازانی بزرگ بودند که تاریخچۀ باغ های آنان هنوز به خوبی شناخته نشده است. دستاوردهای باستانشناسی، تاریخ شهر، متون فارسی و منابع تصویری همراه با یادداشت های جهانگردان اروپایی که از باغها دیدار کردند، مجموعه ای غنی از منابع فراهم می آورد که تاکنون ندرتاً به اتفاق مطالعه شده است.
 

باغ های شاهی صفوی، صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقانیت سیاسی

پادشاهان صفوی باغ سازانی بزرگ بودند که تاریخچۀ باغ های آنان هنوز به خوبی شناخته نشده است. دستاوردهای باستانشناسی، تاریخ شهر، متون فارسی و منابع تصویری همراه با یادداشت های جهانگردان اروپایی که از باغها دیدار کردند، مجموعه ای غنی از منابع فراهم می آورد که تاکنون ندرتاً به اتفاق مطالعه شده است.