سخنراني اب در اوستا وقنات هاي ايران در ايكوموس

معمارنت -به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران

     دوسخنرانی  با موضوع:آب در اوستا

     وقناتهای ایران و میراث جهانی کشاورزی

توسط آقای مهندس محمدرضا حائری مازندرانی و خانم غزال کرامتیدوشنبه 26 آبان ماه 1393از ساعت ۱۵ الی 18درتالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار مي شود.