گزارش رونمايي كتاب خيابان ولي عصر

معمارنت-سه شنبه ٩ديماه كتاب خيابان وليعصر در فرهنگستان هنر رونمايي شد.
در ابتدا مسجد جامعي نيازبه شناخت و وكشف تهران را ياداور شد همچنان كه گاندي هند را كشف كرد واين كشف به معناي بازشناسي است.
اسكندر مختاري به خاستگاه اوليه كتاب اشاره كردكه سفارشي از سوي زيباسازي بامصوبه شوراي شهرتهران براي ثبت خيابان وليعصربود.
در اين كار محمد حسن طالبيان با پژوهشكده ميراث ،پيروز حناچي با پژوهشكده فرهنگ وهنر دانشگاه تهران ،محيط طباطبايي به عنوان مرجع واسكندر مختاري به عنوان ناظر وهمكارثبت همكاري كردند.
مختاري سپس به سوال اصلي اشاره كردكه ايا ماندگاري خيابان وليعصر لازم است ؟وپاسخ ان كه خيابان ولي عصر مكان خاطره اي است كه فقير وغني يا پير وجوان نمي شناسد وپاك كردن خاطره تعرض به هويت شهري است.
او اشاره  كرد كه براي حفظ خيابان ولي عصر اجماعي ايجاد شده كه تنها سوداگران شهري با ابزار قانوني و... با ان مخالفند وتنها را مقابله با انها كارفرهنگي ومستند سازي است .
محيط طباطبايي سخنران بعدي بود كه بر تكه تكه بودن خيابان درابتدا اشاره كرد واينكه از دوره پهلوي اول اين خيابان يكپارچه و ظرف اتفاقات مهم بوده است.
حتي ويژگي  هاي خيابان لاله زار طي شصت سال اخير به خيابان وليعصر منتقل شده است .
ويژه گي هايي كه از نقش سياسي،مذهبي ،اموزشي،تفريحي ،رسانه اي وترمينالي و......خيابان وليعصر ناشي شده است.هر چند نسل مسافر اخير طوري نگاه ميكند كه انگار فرزندانش قرار نيست در اين شهر زندگي كنند.
او نگاه جامعه شناسانه به خيابان وليعصر را از پايين به بالا شامل زعماي قاجار،بعد پهلوي اول ،پهلوي دوم ،نوكيسگان ناشي از افزايش قيمت نفت تا بالاي پارك وي كه دوباره باغ هاي زعماي قاجار و روستاييان روستا هاي تجريش ميديد.
سپس نوبت به محمد حسن طالبيان رسيد كه برنابساماني فعلي خيابان وليعصر ولزوم شناخت واسيب شناسي خيابان وحوزه نفوذش گفت .شاه بيت حرفهاي او ضرورت مديريت يكپارچه براي كل خيابان بود.
پيروز حناچي در حرف هايش بر امكان تحقق  طرح هاي مديران مياني  در بالا اشاره كردوبه عنوان نمونه براجماع بر ميدان توپخانه اشاره كرد وانرا نتيجه پژوهش ومستند سازي كار محمد زاده دانست.او همچنين بر تجربه موفق تركيه عليرغم شائبه سياسي بودن ان تاكيد كرد .
ناصر تكميل همايون بر ضرورت تدوين متدولوژي در اغاز نوشتن كتاب  ونگاه جامعه شناسانه تاكيد كرد .او محور شرقي غربي تهران رانيز واجد اهميت دانست وبر ميدان حكيميه (استقلال) ميدان امام حسين (تشيع) ميدان فردوسي (ناسيوناليزم)  ،دانشگاه(دانش)،ميدان انقلاب و بالاخره ميدان ازادي به عنوان حسن ختام ان محور تاكيد كرد.
گيتي اعتماد به عنوان نماينده موسسه تهران ضمن تاكيد بر خيابان وليعصر به عنوان محور اتصال البرز به جنوب تهران  به چنارهاي خيابان اشاره كرد كه متاسفانه در حال خشك شدن است. او همچنين بر تدوين نهايي محور شرقي غربي تهران واماده شدن مستند سازي ان تاكيد كرد.
در پايان از كتاب خيابان وليعصر رونمايي شد.
معمارنت در زمان مناسب به بررسي نقاط قوت وضعف اين كتاب خواهد پرداخت.