یک تجربه آموزشی در احیای میراث کشاورزی در ايكوموس

 

 

 

 

 

 

 

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني برگزار میکند سخنرانی اول با موضوع:
تاملی در ماهیت و کارکرد چهارتاقی بازه هور بر اساس یافته های باستان شناختی
سخنران
دکتر میثم لباف خانیکی
سخنرانی دوم با موضوع:
یک تجربه آموزشی در احیای میراث کشاورزی
( چال سنبک در کویر آران و بیدگل - کاشان)
سخنران
آقای مسعود عطارها
دوشنبه 29 دی ماه 1393
ساعت ۱۵ الی 18
 
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان