اکو دهکده، آموزشگاه زیست پایدار

اکو دهکده، آموزشگاه زیست پایدار
نویسنده: 
قاسم ملکی

امروزه نیت‌های پاک و خلاقیت شهروندان و نیز آرزوهای آنها برای ایجاد تغییر یکی از مهم‌ترین منابع نادیده گرفته‌شده محسوب می‌شود. اکوکده‌ها به عنوان اجتماع‌های محلی پایدار نتیجه تلاش شهروندان در کاهش «رد پای بوم شناختی»، همراه با افزایش حس تعلق به مکان هستند که به سرعت به عنوان محوطه‌های نمایش پایداری در عمل و مکان‌های آموزش و الهام‌گیری جامعه بزرگ‌تر شناخته می‌شوند. بی‌دلیل نیست که در سال 1998، اکو کده‌ها برای اولین بار به طور رسمی توسط سازمان ملل متحد در فهرست 100 دستورالعمل برتر، به عنوان مدل‌های عالی زندگی پایدار شناخته شدند. اکو کده‌ها به عنوان پیشتاز، آزمونگاه و آموزشگاه تغییرات جدید، سهم مهمی در آموزش علمی و نظری زیست پایدار به عهده دارند.

امروزه نیت‌های پاک و خلاقیت شهروندان و نیز آرزوهای آنها برای ایجاد تغییر یکی از مهم‌ترین منابع نادیده گرفته‌شده محسوب می‌شود. اکوکده‌ها به عنوان اجتماع‌های محلی پایدار نتیجه تلاش شهروندان در کاهش «رد پای بوم شناختی»، همراه با افزایش حس تعلق به مکان هستند که به سرعت به عنوان محوطه‌های نمایش پایداری در عمل و مکان‌های آموزش و الهام‌گیری جامعه بزرگ‌تر شناخته می‌شوند. بی‌دلیل نیست که در سال 1998، اکو کده‌ها برای اولین بار به طور رسمی توسط سازمان ملل متحد در فهرست 100 دستورالعمل برتر، به عنوان مدل‌های عالی زندگی پایدار شناخته شدند. اکو کده‌ها به عنوان پیشتاز، آزمونگاه و آموزشگاه تغییرات جدید، سهم مهمی در آموزش علمی و نظری زیست پایدار به عهده دارند.

دانلود فایل: 
منابع: 

مقاله برگرفته از: فصلنامه مهندس مشاور، شماره 55، بهار 91