14 مرداد، تلنگری به حافظه شهر و معماری

14 مرداد، تلنگری به حافظه شهر و معماری

14 مرداد همیشه تلنگری به حافظه تاریخی است. گروهی آن را طلوع عصر جدید خواندند، گروهی آن را حاصل نفوذ تدریجی غرب و تضعیف رابطه دربار با جامعه از طریق شکل گیری طبقۀ متوسط اعم از سنتی و منورالفکر، گروهی به توطئه انگلیسی ها و گروهی به گذار از فئودالیسم به سرمایه داری دولتی...

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمایید.

منابع: 

منبع عکس: کامران عدل