نقش مجله اثر در حفاظت بناهای تاریخی

معمارنت - کمیته آموزش ایکوموس دو سخنراني با موضوعات زيربرگزار میکند:
نخستين سخنرانی با موضوع:
صفّه عُمَر مسجد جامع اصفهان: دوره آل مظفر یا سلجوقی؟
سخنران
استاد عبدالله قوچانی
سخنرانی دوم با موضوع:
نقش مجله اثر در حفاظت بناهای تاریخی
سخنران
خانم دکتر مهناز اشرفی
دوشنبه 27 مهر ماه 1394
ساعت ۱۵ الی 19

 
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان