گشت و گذاری تصویری در رم شهر با دفاع

گشت و گذاری تصویری در رم شهر با دفاع
نویسنده: 
مهرداد بهمنی

سه روز حضور در یادگار زاها حدید در رم یعنی موزۀ هنر قرن 21 ایتالیا (Maxxi ) در کنار فضاهای شهری سرزنده رم و همجواری با دوستان  دغدغه مند میراث فرهنگی تجربه نادری بود که به همت نهادهای ایتالیایی رقم خورد.