عرصه ها ونهاد هاي شهري در تهران عصر مشروطه

عرصه ها ونهاد هاي شهري در تهران عصر مشروطه
نویسنده: 
هديه نوربخش

عرصه ها ونهاد هاي شهري در تهران عصر مشروطه
نويسنده :هديه نوربخش

انقلاب مشروطه ایران رخ داد عظیمی است که بسیاری از شئون جهان ایرانی را با تحول بنیادی مواجه کرده است. شهر و فضاها و نهادهای آن، در کنار سایر قلمروهای عمل جمعی، عرصۀ این تحول بوده است.
در میان شهرهای ایران، انقلاب در تهران، با ظهور مدرنیزاسیون شهری در آن، صورت ویژه دارد در این شهر، گروه های مختلف اجتماعی.....

 

دانلود فایل: 
منابع: 

گلستان هنر شماره ٩