بحثی درباره شهرسازی پست مدرن

بحثی درباره شهرسازی پست مدرن
نویسنده: 
فیروز جمالی و رحیم حیدری چیانه

چکیده: در دهه‌های اخیر جنبش‌ها و مکتب‌های چندی در عرصه‌ی معماری و شهرسازی پیدا شده‌اند که غالباً ریشه در دیدگاه‌های فلسفی دارند و شناخت آنها بسیار ضروری است. سبک شهرسازی و معماری متأثر از مکتب پست مدرن یکی از مهمترین و فراگیرترین جنبش‌هایی است که در سال‌های اخیر وسعت یافته و اغلب معماران و شهرسازان حتی‌الامکان نگاهی بدان دارند.

چکیده: در دهه‌های اخیر جنبش‌ها و مکتب‌های چندی در عرصه‌ی معماری و شهرسازی پیدا شده‌اند که غالباً ریشه در دیدگاه‌های فلسفی دارند و شناخت آنها بسیار ضروری است. سبک شهرسازی و معماری متأثر از مکتب پست مدرن یکی از مهمترین و فراگیرترین جنبش‌هایی است که در سال‌های اخیر وسعت یافته و اغلب معماران و شهرسازان حتی‌الامکان نگاهی بدان دارند. نوشته‌ی حاضر بر آن است که ابتدا ریشه‌های فلسفی مدرنیسم و پست مدرنیسم را جستجو کند و سپس جنبه‌های مختلف هریک را در حیطه‌ی معماری و شهرسازی به بحث بگذارد. ساختارشکنی و پست پست‌مدرنیسم نیز بخشی از این مقاله را شامل می‌شود.

 

کلمه‌های کلیدی:

 

• پست مدرنیسم، مدرنیسم، شهرسازی و معماری، ساختار شکنی، پست پست‌مدرنیسم

 

منابع: 

پرتال جامع علوم انسانی به نقل از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1380 شماره 180 و 181