بازار به مثابه باله مكان، نمونه بازار واربره سوئد

بازار به مثابه باله مكان، نمونه بازار واربره سوئد
مترجم: 
سروش خاني

باله مکان . مفهوم پدیدارشناختی توسعه‌یافته‌ای است که در کتاب جغرافیای زیست جهان  اثر دیوید سیمون برای توصیف نظم مکان ، متکی بر جریان روزمره و محیط فیزیکی پشتیبان  به‌کار رفته است. مردم برای فعالیت‌های روزانه خود در فضا قرار می‌گیرند، جایی‌که حس مکان  را کسب می‌کنند، هر کدام از آن‌ها فعالیت‌های شخصی و جداگانه‌شان را انجام می‌دهند، اما به‌صورت خودبه‌خودی بر اساس سرعت فعالیت، زمان استراحت، جنبش و سکون‌شان، متأثر از «هم افزایی جمع» مکان بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند. باله مکان در مقیاس‌های گوناگون داخلی و خارجی روی می‌دهد: یک سالن، کافه، ساختمان اداری، میدانی در یک روستا و هر وضعیت دیگری که در آن کاربرانی به‌صورت قاعده‌مند و چهره به چهره حضور دارند. یک نمونه موردی برای باله مکان در شهر بیست هزار نفره واربره  سوئد روی می‌دهد. ارزش مفهوم باله مکان برای نظریه‌های محیطی و برنامه‌ریزی می‌تواند در بررسی باله بازار واربره و نقش آن در حفظ حس محلیت و اجتماع  مشخص شود.