مسكن گروه هاي كم درامد واسكان غير رسمي در ايران

مسكن گروه هاي كم درامد واسكان غير رسمي در ايران
نویسنده: 
پرويز پيران

 مقدمه:
 داشتن سرپناهي مطمئن كه بتوان از شلوغي رنج‌آور زندگي شهري بدان پناه برد و مهم‌تر آنكه شبانگاهان در آن از غوغاي روز آسوده شد و سر بر بالين نهاد، نيازي بنيادين و حقي است فراگير. ليكن علی‌رغم تأكيد دائمی اكثر كشورها به‌ویژه كشورهاي موسوم به جهان سوم بر اهميت مسكن به‌عنوان نيازي پایه‌ای و حقي بنيادين، درصد قابل‌توجهی از خانوارهاي شهري قادر به تأمين آن نيستند

 

ازاین‌روی مشكل یادشده روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و شرايط خانوارهاي بيشتر و بيشتري بحراني می‌گردد. معضل مسكن بيشترين فشار روحي و رواني را بر يكايك افراد خانواده وارد می‌آورد تا بدان جای كه در بين عوامل پدیدآورنده بسياري از آسیب‌ها و مشكلات اجتماعي و اقتصادي به مشكلات ناشي از فقدان مسكن نيز اشاره می‌شود. فقط كافي است تا یادآور گردد كه نگارنده پس از بیست‌وچند سال پژوهش و مطالعه در باب اسكان غيررسمي و يا به به‌طورکلی مسكن تهيدستان و لایه‌های پايين طبقه متوسط، بدون كمترين ترديدي مسكن را مهم‌ترین معضل زندگي اكثريت خانواده‌های طبقات متوسط و پايين ايران می‌داند...
ادامه مطلب...

 

 

منابع: 

منبع عكس :نوروز اباد ،احمد اباد مستوفي .ايسنا