الگو سازي در مسكن متكي بر دانش بومي

الگو سازي در مسكن متكي بر دانش بومي
نویسنده: 
كامبيز مشتاق گوهري

تهيه و تنظيم: کامبيز مشتاق گوهــري؛ دکتري معمــاري و دانشيار گروه معماري دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانش بومي مسکن سازي در معماري امروز بدليل عدم انطباق با روشها و الگوهاي معماري و شهرسازي معاصر کمتر مورد توجه است، البته اين موضوع از جهاتي هم طبيعي است اما سوال اين است که آيا ميشود دانش و معرفتي چندصدساله قابليت هايي براي درس آموختن در معماري وشهرسازي معاصر نداشته باشد؟ امروز بازخواني معماري گذشته تا روزگار باستان دانشي کاربردي در سپهر معماري برخي کشورهاي صنعتي است.

جنبه هاي مختلف معماري گذشته ميتواند راه حل هايي ساده و کم هزينه را براي برخي چالشهاي جدي معماري و شهرسازي ارائه دهد. ازاين رو نگاه به گذشته به معني بازتوليد الگوها و فضاهايي نيست که در روزگار معاصر از آنها عبور کرده ايم، بلکه بيشتر به معني فهميدن نحوه ارتباط معماري با انسان و محيط پيرامونش است. اينکه معماري چگونه ميتوانسته استقرار انسان در محيط پيراموني اش را تسهيل کند، چگونه علاوه بر ايجاد آسايش زمينه ارتقاي سطح زيست و فرهنگ او را فراهم ساخته است؟ در کشور ما محيط پيراموني انسان، شامل اقليم جغرافيا، فرهنگهاي همسايه و ضرورتها و محدوديت هاي منابع آب، انرژي و مصالح ساختماني، در طول ساليان دراز نوعي معرفت ساخت و معماري پديد آورده که نميتوان آنها را در آموزش و بازآفريني معماري در روزگارمعاصر ناديده انگاشت. چالش هاي جدي محيط پيراموني انسان در فلات ايران زنجيرهاي از دانايي و مهارتهاي فني را پديد آورده که توانسته انسان ايراني را در اين چندهزاره در اين فلات حفاظت کند و بخشي از پيوستگي فرهنگي تاريخي انسان ايراني از طريق پيوستار منسجم معماري ايراني تاکنون تأمين شده است.

ادامه مطلب در فایل زیر...