١٢ پرسش در باره تصورات غلط پيرامون سوانح طبيعى

١٢ پرسش در باره  تصورات غلط پيرامون سوانح طبيعى
معمارنت-موضوعاتى هستند كه تا بر نظرىه اى منسجم ،برنامه اي مدون وساختارى مجهز استوار نباشند همواره در دستور كار باقي مى مانند .
 

١٢پرسش در باره  تصورات غلط  پيرامون سوانح طبيعى كه مربوط به ربع قرن قبل است ،نشان ميدهد كه در مستند سازى تجربه هاى خود وجهان در استانه در ايستاده ايم .

منابع: 

طبيعت ومنابع ،كمسيون ملي يونسكو در ايران ،سال اول ،شماره ٢