توانمند سازى اسكان غير رسمى شهر اهواز(كوى منبع آب)

توانمند سازى اسكان غير رسمى شهر اهواز(كوى منبع آب)
نویسنده: 
كرامت ا...زيارو واذردخت نوذرى
توانمند سازى اسكان غير رسمى شهر اهواز(كوى منبع آب)

پژوهش‌های جغرافياي انساني، شماره 68 ، تابستان 1388
صص 21- 36
ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي شهر اهواز (كوي منبع آب)
كرامت ا... زياري  استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران
آذردخت نوذری -  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه يزد
پذیرش مقاله: 86/09/26   تأیید نهایی: 87/09/0

اسكان غيررسمي، از پيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر است كه به‌ویژه درنتیجه صنعتي شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل‌گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای كشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است . نوشتار حاضر ضمن بررسي اسكان غيررسمي و شکل‌گیری آن در شهر اهواز(کوی منبع آ ب)، به ارائه راهبردهايي به‌منظور ساماندهي و توانمندسازي آن پرداخته است . در اين مقاله پس از بررسي متغيرهاي لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) كه از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساكن در سکونتگاه‌های غيررسمي كوي منبع آب به‌دست‌آمده،استدلال شده است ...

ادامه مطلب ...

 

منابع: 

پژوهش هاى جغرافياى انسانى -شماره ٦٨تابستان ٨٨ص ٢٦-٢١