از اسكان غير رسمى تا اسكان نايابى:در جستجوى راه حل

از اسكان غير رسمى تا اسكان نايابى:در جستجوى راه حل
نویسنده: 
پرويز پيران
از اسكان غير رسمى تا اسكان نايابى:در جستجوى راه حل

پرویز پیران سالهاست که استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است. او همچنین عضو آکادمی سوئیس برای توسعه و عضو شبکه جهانی نوآوران حکومتی – دانشگاه هاروارد است. پیران به مدت بیش از 20 سال در باب مسکن تهیدستان و افراد کم‌درآمد شهری کار میدانی کرده است که حاصل آن‌ها بررسی اسکان غیررسمی در 14 شهر کشور و چند شهر سایر کشورها چاپ بیش از سی مقاله، سه فصل در سه کتاب و کتابی است به زبان انگلیسی که در سال 2002 دفتر عمران ملل متحد آن را منتشر کرده است.
نگارنده در تجربه شیرآباد زاهدان با ارائه مدلي كوشيده است پايداري و شهروندمداري را معرفي نمايد كه در زير شكل تکمیل‌شده آن می‌آید. قابل‌ذکر است كه سه محور اصلي پايداري كه در قالب مهم‌ترین مثلث شكل زير می‌آید، سه محور اصلي پايداري است و لذا عيناً از منابع پايداري اخذشده است، ليكن بقيه شكل از نگارنده است...
ادامه مطلب...

 

منابع: 

هفت شهر شماره ٣٠-٢٩پاييز وزمستان ٨٨