چهارمین خیریه اسفندگان کتاب در نشر چشمه

چهارمین خیریه اسفندگان کتاب در نشر چشمه

معمارنت- چهارمین خیریه اسفندگان کتاب امسال در حمایت از خانه عماد در نشر چشمه کریم خان برگزار می شود.

«خیریهی اسفندگان کتاب» نهادی است مستقل، که در سال ۱۳۹۴ توسط جمعی از نویسندگان ایرانی راهاندازی شده است. در این نهاد، نویسندگان ایرانی، فارغ از عقاید و سلایق، یک روز در سال گرد هم میآیند تا ورای نظریات ادبی و باورهای شخصی، با فروش آثار تألیفیشان، اعم از رمان و مجموعهداستان، گامی برای آشناتر کردن مخاطبان ادبیات با داستان ایرانی بردارند. عواید این فروش گروهی هر سال به یکنهاد یا مؤسسهی ثبتشده و معتبر هدیه میشود که فعالیت اصلیاش انجام امور خیریه باشد؛ این نهاد یا مؤسسه با معرفی اعضا انتخاب میشود. «خیریهی اسفندگان کتاب» نهادی فاقد بودجه است و هرگونه همکاری با آن افتخاری است. این نهادتلاش میکند با ایجاد حس همبستگی و شادمانی و روحیهی همکاری میان نویسنده و ناشر و مخاطب، دو طیف از افراد جامعه را به هم نزدیک کند؛ کسانی که به فعالیتهای فرهنگی علاقهمندند و کسانی که بخشی از زمان و درآمدشان را صرف خیریه میکنند. «خیریهی اسفندگان کتاب» خیریهینویسندگان و مردم است از طریق فروش کتاب.