سدسازی و میراث فرهنگی

سدسازی و میراث فرهنگی

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند
سخنرانی با موضوع
آقای ساسان نوروزی
دوشنبه 27 شهریور
از ساعت 15 تا 17
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

 

 

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند
سخنرانی با موضوع

 

سدسازی و میراث فرهنگی
آقای ساسان نوروزی
 
دوشنبه 27 شهریور
از ساعت 15 تا 17

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان