بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش های مردمی و راهکارهای فرهنگ ملی

بحران محیط زیست در ایران
نویسنده: 
دکتر مرتضی فرهادی

ایران، یکی از نخستین مراکز کشاورزی و دامداری و باغداری جهان است. اهلی کردن گندم، رام کردن بز، سگ، اسب و ... و تربیت اقلامی از میوه ها و سبزی ها، بسیاری اختراعات بزرگ و فناوری در زمینه های آبخیزداری، آبیاری و آب رسانی، همچون اختراع کاریز و چرخاب(معروف به چرخ ایرانی) و تلمبه های آبکش بادی( چرخ باد) و برخی شیوه های آبیاری و کشت و کار شگفت آور، همچون کشت سبوی(کوزه ای) در مناطق بسیار کم آب و یا زمین های بلند و پشته هایی که آب بر آنها سوار نمی شود ....