شهر خلاق: تجربه استامبول

شهر خلاق: تجربه استامبول
نویسنده: 
شادی عزیزی

معمارنت-در خلال برگزاری همایش هفته اصفهان در سال 1391 که گزارش آن در معمارنت درج شد؛ موضوع «شهر خلاق» در اولین بخش مورد بررسی قرار گرفت. از جمله سخنرانانی که به این مبحث پرداختند دکتر شادی عزیزی بودند که به دلیل جذابیت و کارایی ارائه ایشان معمارنت برآن شد که شرح این سخنرانی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. متن پیش رو شرح این مطلب است.

 

شهرهای پساصنعتی،شهر خلاق و فرهنگ به عنوان راه حلی نو برای تجدید حیات شهر (با تاکید بر شهر استامبول)

 

معمارنت-در خلال برگزاری همایش هفته اصفهان در سال 1391 که گزارش آن در معمارنت درج شد؛ موضوع «شهر خلاق» در اولین بخش مورد بررسی قرار گرفت. از جمله سخنرانانی که به این مبحث پرداختند دکتر شادی عزیزی بودند که به دلیل جذابیت و کارایی ارائه ایشان معمارنت برآن شد که شرح این سخنرانی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. متن پیش رو شرح این مطلب است.

 

•    شهر صنعتی و پسا صنعتی و تحولات فرهنگ

 

 

•    شهر خلاق و ویژگی‌های آن

 

•    چند نمونه‌ از توسعه شهرهای جهان با محوریت فرهنگ و تئوری شهر خلاق:
هامبورگ:

 

 

پاریس:

 

آستین:


 

منهتن:

•    پایتخت فرهنگی اروپا (احیاء و توسعه شهر به کمک فرهنگ):

 

•    تجربه استامبول:

 

منابع: 

 معمارنت