معماران معروف به ترتیب الفبا

معماران معروف به ترتیب الفبا

معمارنت- ویدئوی بالا یک انیمیشن از معروفترین ساختمان‌های بیست و شش معمار برگزیدۀ معاصر در کشورهای مختلف است که به ترتیب الفبای انگلیسی از «آلوار آلتو» شروع شده و با «زاها حدید» تمام می‌شود. معماران بزرگ دیگری نیز در جهان وجود دارند که برای سرزمین‌هایی که در آن کار می‌کنند بسیار معروف و موثرند اما در این معرفی گنجانده نشده اند. این ویدئو تنها برای آشنا کردن دانشجویان و تازه‌واردان به عرصۀ معماری است و در عین حال برای الهام‌بخش بودن و تلنگری به کنجکاوی آنان چیزی کم ندارد.

 

دانشکده: 

کتابی مصور از معماران مشهور و معروفترین ساختمان‌هایشان
http://www.openculture.com/2013/01/the_abc_of_architects_an_animated_fli...

 

معمارنت- ویدئوی بالا یک انیمیشن از معروفترین ساختمان‌های بیست و شش معمار برگزیدۀ معاصر در کشورهای مختلف است که به ترتیب الفبای انگلیسی از «آلوار آلتو» شروع شده و با «زاها حدید» تمام می‌شود. معماران بزرگ دیگری نیز در جهان وجود دارند که برای سرزمین‌هایی که در آن کار می‌کنند بسیار معروف و موثرند اما در این معرفی گنجانده نشده اند. این ویدئو تنها برای آشنا کردن دانشجویان و تازه‌واردان به عرصۀ معماری است و در عین حال برای الهام‌بخش بودن و تلنگری به کنجکاوی آنان چیزی کم ندارد.

 

منابع: