جستاری در نشانه‎شناسی شهری

جستاری در نشانه‎شناسی شهری
نویسنده: 
حمید ماجدی، ...

چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانه‌ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه‌های حرفه‌مندان و نظریه‌پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه‌شناسی به مثابۀ ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره‌ها و دلالت‌های تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه‌شناسی شهری است. در مقالۀ حاضر، پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت‌ها‌ی نظری آنها در حوزۀ نشانه‌شناسی، به دستیابی اسلوبی در راستای بازشناسی و رمزگشایی از نظام‌های نشانه‌ای در شهر اشاره می‌شود و اصول و پارادایم‌های این رویکرد به اختصار مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

نویسنده: حمید ماجدی، زهراالسادات سعیده زرآبادی

 

چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانه‌ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه‌های حرفه‌مندان و نظریه‌پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه‌شناسی به مثابۀ ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره‌ها و دلالت‌های تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه‌شناسی شهری است. در مقالۀ حاضر، پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت‌ها‌ی نظری آنها در حوزۀ نشانه‌شناسی، به دستیابی اسلوبی در راستای بازشناسی و رمزگشایی از نظام‌های نشانه‌ای در شهر اشاره می‌شود و اصول و پارادایم‌های این رویکرد به اختصار مورد توجه قرار می‌گیرد. در حال حاضر، فرایندهای تأویلی
نظام‌های نشانه‌ای در شهر، که هدف آنها نشان دادن معنی اجتماعی- فرهنگی محیط کالبدی است، کمتر مورد توجه بوده و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. رویکرد نشانه‌شناسي شهري درصدد است تا شکل شهر را بر اساس نظام نشانه‌ها تبیین کند. به عبارت دیگر نشانه‌شناسی شهری می‌خواهد بیان دارد که چگونه محیط کالبدي بر اساس عمل کردن به صورت نظام‌های نشانه‌ای معنای اجتماعي می‌یابد. بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت، که نشانه‌شناسی شهری ابزاری ارزشمند برای بازنمایی واقعیت در شهرها محسوب می‌گردد.

 

دانلود فایل: 
منابع: 

مجله آرمانشهر- شماره 4- بهار و تابستان 1389، صص 49-56