رویدادها

هفتمین دورۀ مدل‌سازی انرژی ساختمان برگزار می‌شود

هفتمین دورۀ مدل‌سازی انرژی ساختمان برگزار می‌شود

معمارنت- هفتمین دوره آموزشی مدلسازی انرژی در ساختمان‌ها با نرم افزار DesignBuilderبرگزار می‎شود.
این دوره آموزشی شبیه سازی از طرف نماینده رسمی این شرکت در ایران، همزمان با سراسر دنیا، در تهران ترتیب داده شده و فرشاد نصراللهی، پست دکترای معماری و انرژی از دانشگاه برلین و نماینده رسمی شرکت دیزاین بیلدر متولی این امر است.

 

 

معمارنت- هفتمین دوره آموزشی مدلسازی انرژی در ساختمان‌ها با نرم افزار DesignBuilderبرگزار می‎شود.
این دوره آموزشی شبیه سازی از طرف نماینده رسمی این شرکت در ایران، همزمان با سراسر دنیا، در تهران ترتیب داده شده و فرشاد نصراللهی، پست دکترای معماری و انرژی از دانشگاه برلین و نماینده رسمی شرکت دیزاین بیلدر متولی این امر است.

 

ساختمان: 

صنعت ســـــاختمان از نــــــگاه کاندیداها

صنعت ســـــاختمان از نــــــگاه کاندیداها

رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای عمومی مردم انتخاب می‌شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار می‌باشد. او رئیس «قوه مجریه» است، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ريزى ملى، بودجه و وظیفه گماشتن‌های دولتی، گماشتن وزیرها، استانداران و سفرا از جمله وظایف رئیس جمهور می‌باشد.

 

رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای عمومی مردم انتخاب می‌شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار می‌باشد. او رئیس «قوه مجریه» است، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ريزى ملى، بودجه و وظیفه گماشتن‌های دولتی، گماشتن وزیرها، استانداران و سفرا از جمله وظایف رئیس جمهور می‌باشد.

ساختمان: 
منابع: 

منبع: نشریۀ پیام ساختمان، سال نهم، 18 خرداد 92، شمارۀ 16، صفحۀ 8.

 

فراخوان مسابقه واژه‌گزینی

فراخوان مسابقه واژه‌گزینی

فراخوان مسابقه واژه‌گزینی
برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مصالح ساختمانی

 
معمارنت-  خبر خوب آنکه یک شرکت فروشگاه‌های زنجیره‎ای برای فروش مصالح ساختمانی از سیر تا پیاز در حال تأسیس است. حالا می‌خواهیم بدانیم که این فروشگاه‌ها را با چه نامی صدا کنیم. پس مسابقه‌ای ترتیب دادیم تا با مشارکت شما بهترین نام را برای این شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیابیم.

 

برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مصالح ساختمانی
 

ساختمان: 

همایش فناوری و سازه‌های سنتی

همایش فناوری و سازه‌های سنتی

معمارنت- همایش بین المللی «گنبد در جهان» با همکاری گروهی از پژوهشگران از جمله اساتید بنام معماری سنتی، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آموزش عالي آزاد علوم و فنون تهران (ایوان خانه معمار) در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

 

معمارنت- همایش بین المللی «گنبد در جهان» با همکاری گروهی از پژوهشگران از جمله اساتید بنام معماری سنتی، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آموزش عالي آزاد علوم و فنون تهران (ایوان خانه معمار) در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

 

ساختمان: 

فراخوان اکسپوی 2015 میلان

فراخوان اکسپوی 2015 میلان

معمارنت- آگهی دو مرحله ارزیابی کیفی مهندسین مشاور برای مسابقه معماری طراحی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو 2015 میلان ایتالیا منتشر شد.

معمارنت- آگهی دو مرحله ارزیابی کیفی مهندسین مشاور برای مسابقه معماری طراحی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو 2015 میلان ایتالیا منتشر شد.
این مسابقه برای طراحی پروژه پاویون جمهوری اسلامی با عنوان «طراحی پاویون ایران در اکسپو 2015 شهر میلان-ایتالیا با توجه به شعار اصلی اکسپو (تغدیه زمین،انرژی برای حیات) و شعار فرعی پاویون ایران (غذا و فرهنگ)» برگزار می‌شود و کارفرمای آن شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

ساختمان: 
منابع: 

منبع نقشه: سایت ایران اکسپوی 2015