افزودن دیدگاه جدید

شناخته‎شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری
نویسنده: 
آزیتا رضوان

 

گفتار سوم – بخش اول: شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری 
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‌های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد. گفتار سوم در اینجا به شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شهرهای پایدار در سیستم‌های متفاوت می‌پردازد.
 

 

همچنان که در پیش آمد، سیستم‌های امتیازدهی برای ساختمان‌ها، پیش از همه به ارزیابی درجه پایداری بناهای جدید پرداختند. این سیستم‌ها در مرتبه اول برای ساختمان‌های جدید طراحی شدند و سال‌ها طول کشید تا آن را برای ساختمان‌های موجود طراحی و به منظور ارتقاء این بناها طراحی استفاده کنند. طراحی این سیستم‌ها برای ساختمان‌های جدید بسیار آسان‌تر است و تغییر ساختمان‌های موجود به سوی پایداری بسیار پیچیده‌تر در مواردی ناممکن است. اما از جانب دیگر، ساختمان‌های موجود بخش عظیمی از بناها را تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقررات و ضوابط ساختمانی پایدار بعدها از همین سیستم‌های امتیازدهی کپی‌برداری کردند. ابداع سیستمی که به ارزیابی پایداری در مورد شهرها بپردازد، کاری بسیار پیچیده بود.

 

 

همچنان که مکمانوس  می‌گوید که پایداری یک موضوع نسبی است که به زمینه، فرهنگ، اقتصاد، و نگرانی‌های سیاسی  بستگی دارد. بنابراین بسیار دشوار بود که به طراحی سیستمی پرداخت که این تفاوت‌ها را بتواند در نظر گیرد. در فقدان این سیستم‌های امتیاز دهی ، سیستمهای رتبه‌بندی  شهری ابداع شدند که شهرها را با هم مقایسه می‌کردند، تا ملاکی برای ارزیابی داشته باشند. این ملاک‌ها برخی بسیار ساده و بر اساس میزان مصرف آب و انرژی در شهر و گاهی پیچیده‌تر است و بسیاری از موازین پایداری را وارد ارزیابی خود می‌کند.

 


•    رتبه بندی پورتنی
پورتنی  در کتاب خود «توجه جدی به شهرهای پایدار» نتایج مطالعه خود از بررسی پایداری شهرهای ایالات متحده بر اساس 34 را عامل نشان می‌دهد. نسخه اول این کتاب که در سال 2003 به انتشار رسید، درهر یک از این 34 عامل سوال می‌کند که آیا هر شهر  در آن برنامه خاص پایداری، سیاست، و یا فعالیت‌های مرتبط فعال بوده است یا نه. هر شهر یک امتیاز برای مشارکت خود را در هر برنامه و یا سیاست‌های مربوطه بدست می‌آورد (جدول شماره 1 را ببینید). بنابراین پورتنی یک سیستم عملکردی پایداری برای شهرها ایجاد نمی کند، بلکه یک سیستم ارزیابی وضع موجود یا رتبه بندی طراحی می‌کند. این سیستم ارزیابی، در سال 2003،یکی از اولین سیستم‌های ارزیابی برنامه‌های پایداری در شهرهای مختلف در امریکا بود و بخصوص که در آن زمان بسیاری از شهرها از برنامه‌های مشابه در شهرهای دیگر مطلع نبودند. در سال 2013، پورتنی شهرهای رتبه بندی شده در تحقیق 10 سال پیشین را دوباره ارزیابی و اذعان می‌کند: «نه درآمد ساکنان و نه ثروت شهرها، به تنهایی، توضیح می‌دهد که چرا برخی از شهرها بیش از دیگران ]در زمینه پایداری>


Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />

 


معیارها


امتیاز


زیر مجموعه معیارها


امتیاز


1


کیفیت هوا


10


متوسط میزان کیفتیت هوا AQI


7

100% ممنوعیت سیگار در فضاهای کار 

1

100% ممنوعیت سیگار در رستورانها 

1


100% ممنوعیت سیگار در فضاهای کار 


1


2


تولید و مصرف انرژی


10


3 سوخت اصلی  تولید انرژی شهر


6

مشوق‌های ارائه شده برای صرفه جویی در مصرف انرژی

2


انرژی سبز ارائه شده توسط شرکتهای محلی خدمات شهری: برق، آب، گاز


2


3


استانداردهای زیست محیطی و مشارکت


10


تعداد دپارتمانهایی از شهر که استانداردهای زیست محیطی را در سیاستگذاریشان وارد کرده باشند


7


ارائه کمیسونهای زیست محیطی که شهروندان بتوانند در آنها خدمت کنند


3


4


بناهای سبز


10


تعداد بناهایی در شهر که گواهینامه LEED دارند


4

تعداد بناهایی در شهر که گواهینامه LEED پلاتینوم دارند

4

تعداد بناهایی در شهر که گواهینامه Energy Star دارند

2

یک سیستم جایگزین صدور گواهینامه بناهای سبز

1


استراتژیهای کاهش گسترش پراکنده شهر


2


5


فضاهای سبز


10


مجموع تعداد انواع فضاهای سبز


6.5

وجود یک برنامه مدیریت تلفیقی دفع آفات

1


درصد فضاهای سبز


2.5


6


نوآوری


5


سیاست‌ها و یا اقدامات اجزایی جدید و خلاقانه


5


7


بازیافت


9


مجموع اقلام موجود در برنامه‌های بازیافت شهر


3

مجموع اقلام جمع آوری شده در برنامه‌های بازیافت

3

سطلهای بازیافت عمومی در شهر

1


درصد از زباله‌های برگردانده شده از محل‌های دفن زباله


2


8


استاندارد زندگی


10


درصد خانه هایی که مالک در آنها سکونت دارد


2

خانوارهایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند

2

متوسط  درآمد خانوار

2


شاخص فرصتهای مسکن


4


9


حمل و نقل


10


تعداد گزینه‌های رفت و آمد سبز برای شهروندان


8


تعداد شهروندانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند


2


10


کیفیت و صرفه جویی در مصرف آب


10


موارد نقص بهداشت


3

موارد نقض بهداشتی گزارش شده

3


مشوقهای صرفه جویی در مصرف آب


4


 


کل امتیازات


94


 


 

 

 

 

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA