رابطه چگونگی قرارگیری ساختمان های بلندمرتبه و منظر شهری

نویسنده: 
مهرداد كريمي مشاور، سيد امير منصوري، علي اصغر اديبي

بررسي مسألۀ ساختمان هاي بلندمرتبه در منظر شهري داراي ابعاد مثبت و منفي زيادي است. شناخت اين ابعاد مي تواند تصميم گيرندگان را در جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد منفي كمك نمايد. بر همين اساس، تحقيق حاضر به بررسي جايگاه ساختمانهاي بلندمرتبه در منظر شهري با هدف روشنتر ساختن ابعاد مسأله مي پردازد. بررسي چگونگي قرار گيري ساختمان هاي بلندمرتبه در شهر مي تواند از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، اما آنچه در اين تحقيق مد نظر است مقايسه اي تطبيقي ميان دو نوع قرارگيري ابنيه بلند در(stand alone) و منفرد (cluster) شهر است كه به صورت خوشه اي شناخته مي شود. ارزيابي تأثير اين دو نوع ابنيه بلند در شهر بر اساس سه هدف: 1. عملكردي 2. هويتي  3. زيباشناسانه  اقدام صورت مي گيرد.

 

دانلود فایل: