آب و تأثیر آن در باغ های حاشیه کویر

جایگاه آب و تأثیر آن در باغ های حاشیه کویر
نویسنده: 
هانیه فدایی تمیجانی (دانشجوی دکتری معماری) - نوید ارزیتون (دبیر انجمن علمی معماری)

نوشتار حاضر نگرش در مورد جایگاه آب و تأثیر آن در ایجاد برودت محیطی در باغهای حاشیه کویری فلات ایران است. آنچه که معماری سنتی ما را پایدار میسازد، پاسخگویی آن به مسائل پیچیده و نیازهای بشری در طول تاریخ بوده است. پایداری به صورت یک رکن اساسی، در کلیه فضاهای معماری سنتی ایرانی مشاهده گشته و باغ ایرانی بسان دیگر فضاها، آنچنان طراحی شده که با اقلیم منطبق بوده و به عنوان یک اکوسیستم بسته در فضاهای شهری مناطق گرم و خشک کویری ایفای نقش میکند.