از عمارت شهربانی تا ارگ بم

از عمارت شهربانی تا ارگ بم
نویسنده: 
معمارنت
ازعمارت شهربانی تا ارگ بم

روز بعد زلزله، 6 دی ماه 1382 بود. پروژه بازسازی عمارت شهربانی در میدان مشق که مدتی بود به همت وزارت خارجه از نیروی انتظامی خریداری شده بود. آن روزها عده ای خواب موزه تاریخ دیپلماسی برای آن می دیدند و عده ای ساختمانی اداری که به کار وزارت خارجه مفید افتد. هنوز حرف های شیرین موزه ملی ایران در مجموعه میدان مشق بر سر زبان ها بود....

ساختمان: