نهادها

از عمارت شهربانی تا ارگ بم

از عمارت شهربانی تا ارگ بم
نویسنده: 
معمارنت
ازعمارت شهربانی تا ارگ بم

روز بعد زلزله، 6 دی ماه 1382 بود. پروژه بازسازی عمارت شهربانی در میدان مشق که مدتی بود به همت وزارت خارجه از نیروی انتظامی خریداری شده بود. آن روزها عده ای خواب موزه تاریخ دیپلماسی برای آن می دیدند و عده ای ساختمانی اداری که به کار وزارت خارجه مفید افتد. هنوز حرف های شیرین موزه ملی ایران در مجموعه میدان مشق بر سر زبان ها بود....

ساختمان: 

به سوي انتخابات نظام مهندسي

به سوي انتخابات نظام مهندسي
نویسنده: 
همايون صادقي

ایجاد تشکلهای حرفه ای و صنفی در ایران سابقه ای هزار ساله دارد. اصناف شهرهای ایران، از قرن سوم هجری با تشکیل صنوفی کوشیدند،ضمن حفظ حقوق حرفه ای، آیین مدارا با مشتریان و رعایت انصاف را توسعه دهند.

ایجاد تشکلهای حرفه ای و صنفی در ایران سابقه ای هزار ساله دارد. اصناف شهرهای ایران، از قرن سوم هجری با تشکیل صنوفی کوشیدند،ضمن حفظ حقوق حرفه ای، آیین مدارا با مشتریان و رعایت انصاف را توسعه دهند. این نهادهای صنفی که ریشه ای تاریخی تشکل و همکاری آنان گاهی به پیش از ورود اسلام به ایران میرسید، در طی زمان فراز و فرودهای بسیاری را شاهد بود. شاید جذابترین رویکرد این نهادهای صنفی برای ما مهندسان، تلاش و همکاری غازان خان با نهادها و صنوف در جهت بسط یکسان سازی اوزان و مقادیر در سرتاسر ایران باشد.

ساختمان: