موسیقی

هنر موسيقي وپرسش هاي بي پاسخ

هنر موسيقي وپرسش هاي بي پاسخ
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
مجيد اماني

این مقاله قصد آن دارد تا با پیش کشیدن پرسش هایی در زمینه ی ماهیت و ویژگی های هنر،بنیان های فکری فعالان حوزه ی هنر و به طور مشخص موسیقی را مورد چالش قرار دهد.مباحثی نظیر هنر خوب و هنر بد،هنر فاخر و هنر تجاری و نقش اجراکننده ی اثر موسیقی در به وجود آمدن فرایند آفرینشگری هنری،موضوعاتی ست که پیش از پرداختن به آن ها باید به سؤالات اساسی تری پاسخ داد و نخست به تعاریف واژه های توضیح دهنده ی مفاهیم مورد نظر پرداخت.

 

این مقاله قصد آن دارد تا با پیش کشیدن پرسش هایی در زمینه ی ماهیت و ویژگی های هنر،بنیان های فکری فعالان حوزه ی هنر و به طور مشخص موسیقی را مورد چالش قرار دهد.مباحثی نظیر هنر خوب و هنر بد،هنر فاخر و هنر تجاری و نقش اجراکننده ی اثر موسیقی در به وجود آمدن فرایند آفرینشگری هنری،موضوعاتی ست که پیش از پرداختن به آن ها باید به سؤالات اساسی تری پاسخ داد و نخست به تعاریف واژه های توضیح دهنده ی مفاهیم مورد نظر پرداخت.

 

منابع: 

-واربرتون،نایجل.الفبای فلسفه،ترجمه ی مسعود علیا،تهران:ققنوس،چاپ چهارم،1388
-هنفلینگ،اسوالد.چیستی هنر،ترجمه ی علی رامین،تهران:هرمس،چاپ چهارم،1386
-ستراوینسکی، ایگورفودورویچ.بوتیقای موسیقی،ترجمه ی ناتالی چوبینه.تهران:چنگ،1381
-کلاک،دنیل و مارتین،ریموند.پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است،ترجمه ی حمیده بحرینی،تهران:هرمس،چاپ دوم،1388
_آبراهام،جرالد.تاریخ فشرده ی موسیقی آکسفورد،ترجمه ی ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده،تهران:ماهور،1380
_گامبریج،ارنست هانس.تاریخ هنر،ترجمه ی علی رامین،تهران:نی،1379

 

ماهور منتشر شد

ماهور منتشر شد
منابع پژوهش: 

معمارنت- پنجاه و هفتمین شمارۀ مجلۀ هنر ماهور منتشر شد. در این شماره، دو ترجمه و چند مقاله‌ از پژوهشگران ایرانی آورده شده که به گفتۀ سرمقالۀ ماهور از نظر موضوع یا شیوه‌ی پرداختن به موضوع درخور توجه هستند. بخش مقالات آن با استناد به منابع تاریخی و مباحث نظری در باب مُدها به‌نوعی در پی رمزگشاییِ مفهوم «موسیقی تیموری» است.

 

معمارنت- پنجاه و هفتمین شمارۀ مجلۀ هنر ماهور منتشر شد. در این شماره، دو ترجمه و چند مقاله‌ از پژوهشگران ایرانی آورده شده که به گفتۀ سرمقالۀ ماهور از نظر موضوع یا شیوه‌ی پرداختن به موضوع درخور توجه هستند. بخش مقالات آن با استناد به منابع تاریخی و مباحث نظری در باب مُدها به‌نوعی در پی رمزگشاییِ مفهوم «موسیقی تیموری» است.