رویدادها

پاكت ابي پانزدهم؛توسعه خانه هنرمندان

پاكت ابي پانزدهم؛توسعه خانه هنرمندان
دانشکده: 

معمارنت-پانزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فکر تا عمل با عنوان پاکت آبی برگزار می‌شود. در این جلسه بازسازی و توسعه خانه‌ هنرمندان، آپارتمان مسکونی اختیاریه و ساختمان بخارستبا حضور مهندس بیژن شافعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

خانه هنرمندان موضوع کارگاه پاکت آبی

 

معمارنت-پانزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فکر تا عمل با عنوان پاکت آبی برگزار می‌شود. در این جلسه بازسازی و توسعه خانه‌ هنرمندان، آپارتمان مسکونی اختیاریه و ساختمان بخارستبا حضور مهندس بیژن شافعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.