مقاله

تصوير معماري و شهرسازي کنوني ايران و نقد آن در هفت فيلم سينمايي (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵)

هنر: 
تصوير معماري و شهرسازي کنوني ايران و نقد آن در هفت فيلم سينمايي (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵)
نویسنده: 
نرگس آيت

يکي از مباحث عمده در بررسي رابطه ميان معماري و سينما آن است که چگونه هر يک از دو حوزه مي‌تواند در ارتقا و پيشرفت حوزه ديگر مؤثر باشد. به عبارتي چگونه کسب آگاهي در زمينه معماري مي‌تواند به يک سينماگر در ساختن اثري بهتر ياري رساند و بالعکس، سينما چگونه مي‌تواند به حرفه معماري، و در مقياس بزرگتر طراحي شهري کمک کند.

يکي از مباحث عمده در بررسي رابطه ميان معماري و سينما آن است که چگونه هر يک از دو حوزه مي‌تواند در ارتقا و پيشرفت حوزه ديگر مؤثر باشد. به عبارتي چگونه کسب آگاهي در زمينه معماري مي‌تواند به يک سينماگر در ساختن اثري بهتر ياري رساند و بالعکس، سينما چگونه مي‌تواند به حرفه معماري، و در مقياس بزرگتر طراحي شهري کمک کند.

موسيقي انقلاب در آيينه تحولات اجتماعي- سياسي 1357

هنر: 
موسيقي انقلاب در آيينه تحولات اجتماعي- سياسي 1357
نویسنده: 
كاوه خورابه

پيش از هر چيز بهينه است كه در مورد تركيب اضافي موسيقي انقلاب بررسي‌اي صورت گيرد كه آيا در واقع مي توان نوع و گونه اي مشخص به نام موسيقي انقلاب را در زمره انواع هنر موسيقي برشمرد يا خير؟

 

پيش از هر چيز بهينه است كه در مورد تركيب اضافي  موسيقي انقلاب بررسي‌اي صورت گيرد كه آيا در واقع مي توان نوع و گونه اي مشخص به نام موسيقي انقلاب را در زمره انواع هنر موسيقي برشمرد يا خير؟

 

موسيقي را مي توان از لحاظ گوناگوني تقسيم بندي نمود,كه از آن ميان مي توان به تقسيم بندي فلسفي, ارزشي, كاربردي, آموزشي اشاره نمود. (كياني, 1382: 9-8).

 

منابع: 

  رشيدي, علي‌محمد. ترانه‌سرايي در ايران. كتاب ماهور. جلد 1. 1370 : 38-31

  روشه, گي. تغييرات اجتماعي. ترجمه منصور وثوقي. تهران. نشرني. چاپ چهاردهم 1383

زرگر مسعود, جاودانه‌ها. تهران. انتشارات آتنا. چاپ ششم 1383.

سيدني, فينكلشتاين. بيان انديشه در موسيقي. ترجمه محمدتقي فرامرزي. تهران.انتشارات نگاه. چاپ دوم 1369.

 شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران, دفتر اول. تهران. 1359

شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران, دفتر دوم. تهران. 1359

شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران, دفتر سوم. تهران. 1360

شهرنازدار, محسن. گفت و گو با داريوش طلايي درباره موسيقي ايران. تهران. نشرني. چاپ اول 1383

عليزاده, حسين. بوسه‌هاي باران. تهران. موسسه فرهنگي هنري ماهور. چاپ اول 1384

كياني, مجيد. تحليل وضعيت موسيقي كشور. تهران. فرهنگستان هنر. 1382